Een RIE of RI&E verplicht voor alle bedrijven
18-04-2014  08:51

Wist u dat alle bedrijven in Nederland volgens de Arbowet verplicht zijn een actuele risico inventarisatie en evaluatie te hebben? Niet iedereen is zich hiervan bewust. Het is dan ook van belang hier bij stil te staan. Een dergelijk inventarisatie en evaluatie noemen we ook wel een RIE of RI&E. Het is als het ware een stappenplan. Dit stappenplan bestaat uit een aantal elementen. In dit artikel willen we u informeren over welke elementen van belang zijn in de risico inventarisatie en evaluatie op te nemen en waarom.
Zo dient u de gevaren op de werkvloer te inventariseren, uit te zoeken of deze gevaren risico’s vormen, in te schatten wat de grootte is van deze risico’s, maatregelen te bedenken waarmee risico’s verminderd kunnen worden en een plan van aanpak op te stellen waarin deze risico’s in volgorde van prioriteit opgepakt worden.

Eigenlijk mag iedereen een risico inventarisatie en evaluatie opstellen. Toch wordt deze taak in de meeste gevallen uitgevoerd door een preventiemedewerker. Ook dient de RI&E in de meeste gevallen getoetst te worden. Wel zijn er enkele uitzonderingen. Wanneer een bedrijf niet meer dan 25 medewerkers in dienst heeft, of een door de branche erkend instrument heeft gebruikt voor het opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie, is een toetsing niet nodig. Het bedrijf valt dan namelijk onder de betreffende branche.

Het opstellen van een RIE is niet eenmalig, maar dient vaak meerdere malen uitgevoerd te worden. Want wanneer het bedrijf bijvoorbeeld verbouwd wordt, er een nieuwe productielijn wordt opgenomen, of er worden nieuwe machines aangeschaft, dan is het van belang dat er voor het nieuwe gedeelte opnieuw een risico inventarisatie en evaluatie wordt uitgevoerd. Nu kan het zijn dat er van een bedrijf meerdere vestigingen zijn. In dat geval kan er met één document gewerkt worden, mits de gevaren en risico’s per vestiging ongeveer gelijk zijn. Is dit niet het geval, dan kan er één document gebruikt worden waarin de algemene gevaren, risico’s en vervolgstappen beschreven worden. De specifieke gevaren en risico’s per vestiging dienen dan in een bijbehorend document beschreven te worden.

Lees Meer:- http://riemethode.blogspot.nl/2014/04/een-rie-of-ri-verplicht-voor-alle_17.html

13-02-2014  13:04

De RI&E of RIE als basis voor het arbobeleid
25-10-2013  12:39

Ieder bedrijf in Nederland is volgens de arbowet verplicht om een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E vormt de basis van het arbobeleid en bestaat uit de volgende elementen:

-          inventariseren van de gevaren op de werkvloer;

-          uitzoeken of deze gevaren risico’s kunnen vormen;

-          een inschatting maken van de grootte van de risico’s;

-          maatregelen bedenken om de risico’s te verminderen;

-          een plan van aanpak maken waarin de risico’s in volgorde van prioriteit worden opgepakt.

 

Het betreft als het ware een stappenplan van weten, wegen, werken en waken. Voor het wegen van de risico’s wordt doorgaans het model van Kinney & Wiruth gebruikt. Deze methode wordt (ten onrechte) vaak Fine and Kinney genoemd.

 

De risico-inventarisatie en -evaluatie is geen eenmalige actie. Het moet een levend document zijn, wil je er ook rendement uithalen. Wanneer de situatie in het bedrijf wijzigt, bijvoorbeeld door een verbouwing of het toevoegen van een nieuwe productielijn, moet voor dit deel het stappenplan weer opnieuw worden uitgevoerd. Bij een bedrijf met meerdere filialen kan met één document gewerkt worden wanneer de gevaren op de verschillende locaties ongeveer gelijk zijn. Wanneer dat niet het geval is, kun je in één document de algemene gevaren en vervolgstappen beschrijven. Vervolgens beschrijf je per filiaal de specifieke gevaren en de bijbehorende vervolgstappen.

 

In principe mag iedereen een RIE maken. In de praktijk is het vaak de preventiemedewerker die deze taak oppakt of hierbij een coördinerende taak heeft. In een aantal gevallen moet de RIE getoetst worden. Een toetsing is niet nodig wanneer het bedrijf maximaal 25 medewerkers in dienst heeft, of een door de branche erkend instrument heeft gebruikt voor de risico-inventarisatie. Het bedrijf dient dan te vallen onder de betreffende branche.